We use cookies to ensure that we provide you with the best experience of our site. If you continue to browse our website we will assume that you are happy to receive cookies.
To learn more about how they are used please view our Privacy Notice. [X]
select
select

Maxell Europe privacybeleid –

 

               

Dit privacybeleid verklaart hoeMaxell Europe enige informatie die u aan Maxell Europe verstrekt door dezewebsite te gebruiken, zal gebruiken en beschermen. Door de website tegebruiken, bevestigt u dat u hiermee akkoord.

Maxell Europe is verplicht om tewaarborgen dat uw privacy wordt beschermd. U kunt er zeker van zijn dat deinformatie uitsluitend zal worden gebruikt overeenkomstig dezeprivacyverklaring.

Maxell Europe kan te allen tijdewijzigingen in dit beleid aanbrengen door deze pagina bij te werken. U dientdeze pagina regelmatig te raadplegen teneinde te waarborgen dat u akkoord gaatmet enige wijzigingen. Dit beleid is van kracht vanaf 1 juli 2012.

De informatie die wijverzamelen

·        Naamen functie

·        Contactgegevens,inclusief het e-mailadres

·        Demografischeinformatie zoals postcode, voorkeuren en interesses

·        Overigeinformatie die relevant is voor klantenonderzoeken en/of aanbiedingen

Hoe wij uw informatiegebruiken?

Wij gebruiken deze informatie omuw behoeften te begrijpen en om u een betere service te kunnen verlenen, metname om de volgende redenen:

·        Voorhet bijhouden van interne gegevens.

·        Omonze producten en services te verbeteren.

·        Omregelmatige promo e-mails over nieuwe producten, speciale aanbiedingen enoverige informatie te kunnen versturen waarvan wij van mening zijn dat u dezewellicht interessant vindt, met gebruik van het verstrekte e-mailadres. 

·        Om deinformatie te gebruiken teneinde de website aan te passen aan uw interesses.

Beveiliging

Wij verplichten ons te waarborgendat uw informatie veilig is. Teneinde ongeautoriseerde toegang of bekendmakingte voorkomen, hebbenwij geschikte fysieke, elektronische en managermaatregelen genomen teneinde deinformatie die wij online verzamelen te kunnen beschermen en te beveiligen.

Cookies

U kunt uw huidigegeselecteerde cookie-optie wijzigen door deze link te gebruiken;

Cookies blokkeren

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden dienaar uw computer, smartphone of overige apparatuur die toegang hebben totinternet worden verzonden en opgeslagen zodra u onze website bezoekt. Elkecookie is uniek voor uw webbrowser. Het bevat enige anonieme informatie zoalseen unieke identifier en de naam van de site en enkele cijfers en getallen.Cookies zijn specifiek voor de server die ze aanmaakt en zijn niet toegankelijkvoor andere servers, hetgeen betekent dat ze niet kunnen worden gebruikt om uwactiviteiten elders op het web te traceren. Let op dat wachtwoorden en creditcard-nummers niet in cookies worden opgeslagen.

De meeste bezochte websites zullen cookiesgebruiken om uw gebruikerservaring te verbeteren doordat de website u zich kan"herinneren", gedurende de duur van uw bezoek (met gebruik van een"session cookie") of door herhaaldelijke bezoeken (met gebruik vaneen "persistent cookie").

De meeste websites gebruiken cookies omverschillende redenen, zoals het vaststellen van voorkeuren, gebruikersefficiënt te laten navigeren door de pagina's, de gebruiker te verifiëren enhet uitvoeren van overige essentiële beveiliging; dit valt onder de noemer"non-invasief".

Wij gebruiken "traffic logcookies" om te identificeren welke pagina's worden gebruikt. Hiermeekunnen wij onze gegevens over het verkeer op webpagina's analyseren en onzewebsite verbeteren om deze meer toe te spitsen op de behoeften van de klant.Wij gebruiken deze informatie uitsluitend voor statistische analysedoeleindenwaarna de gegevens uit ons systeem worden verwijderd.

Over het algemeen helpen cookiesons om voor u een betere website te creëren, doordat wij kunnen bewaken welkepagina's u handig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons absoluut geentoegang tot uw computer of enige informatie over u, anders dan de gegevens dieu met ons deelt.

U kunt cookies accepteren ofweigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kuntveelal uw browserinstelling wijzigen om cookies te weigeren als u dit prefereert.Hierdoor is het mogelijk dat u niet de volledige website kunt benutten.

Cookies maken de interactie tussen u en dewebsite sneller en eenvoudiger. Als een website geen cookies gebruikt, zult utelkens als u een nieuwe pagina op de site opent, worden beschouwd als eennieuwe bezoeker - als u bijv. uw aanmeldgegevens invoert en naar een anderepagina gaat, zal de site u niet herkennen waardoor u niet aangemeld blijft.

Cookies kunnen door de website die ubezoekt worden ingesteld (first party cookies) of ze worden ingesteld dooroverige websites die inhoud van de pagina bevat die u bekijkt (third partycookies).

Maxell Europe verkoopt geen informatie diehet verzamelt middels cookies, en zal deze informatie ook niet bekendmaken aanderden, behalve als dit wettelijk verplicht is (bijv. door overheidsinstantiesen opsporingsinstanties).

NB Persistent cookies blijven behoudenzodra uw browser wordt gesloten.

Ga naar http://www.allaboutcookies.org/ voor meerinformatie over cookies.

Verschillende vormen van cookies

Necessary Cookies
Met Necessary Cookies kunt u bladeren op de website en essentiële functiesgebruiken als beveiligde omgevingen. Deze cookies verzamelen geen informatieover u die zou kunnen worden gebruikt voor marketing of om te onthouden waar uop internet bent geweest. U kunt "necessary cookies" nietuitschakelen en dient in dat geval deze site niet te blijven gebruiken tenzij uuw browser instelt om cookies van deze site te blokkeren (zie hieronder"Beheren van uw cookies").

NB: Wij veronderstellen dat als u dezesite gebruikt, u er mee akkoord gaat dat u "necessary cookies"accepteert. Als u de browser gebruikt om Necessary Cookies te blokkeren, zal desite niet functioneren zoals deze bedoeld is.

Voorbeelden van dergelijke cookies zijnvoor:
Het onthouden van informatie die u in formulieren hebt ingevoerd als u doorverschillende pagina's tijdens een enkele webbrowsersessie navigeert, waarmee uwordt geïdentificeerd als zijnde aangemeld (als de site over eenaanmeldingsveld beschikt).

Het gebruik van cookies zal geeninformatie verzamelen die kan worden gebruikt om producten of services teadverteren bij u of voor het gebruik van advertenties van enige andere site.

De onderstaande tabel verklaart hetgebruik van cookies en waarom.

Cookie Naam Persistent Doelstelling Meer informatie
Website site cookie acceptance rtCookiePrivacySetting J Dit cookie wordtgebruikt om te registreren of een gebruiker het gebruik van cookies op dezewebsite heeft geaccepteerd.  
Prefered site format rtPreferedSiteFormat J Dit cookie wordtgebruikt om te registreren welke site-indeling ze prefereren om de website tebekijken. Volledig / Tablet / Mobiel.  
Auto login status rtAutoLogin J Dit cookie wordtgebruikt om te registreren of een gebruiker zich automatisch wil aanmeldenzodra deze de site opnieuw opent. Het bevat een willekeurige aanmeldingscodevoor deze gebruiker. Het bevat GEEN gebruikersinformatie of wachtwoorden.  
Session cookie ASP.NET_SessionId N Dit cookie is essentieelvoor de beveiligde aanmeldingsvelden van deze site. Het wordt uitsluitendingesteld voor die mensen die de site gebruiken. Dit cookie wordt verwijderdzodra u uw browser sluit. Ga naar de Microsoft website
Telerik cookies Verschillend
(afhankelijk van de knoppen die worden gebruikt op de site) 
J Deze cookies wordengebruikt door telerik page controls om de status te registreren, bijv. rasterconfigs en de selectie van het editormenu. Ga naar Telerik ondersteuningspagina's voor meerinformatie over een bepaald telerik cookie.
               

 

Telerik cookies

Verschillend
(afhankelijk van de knoppen die worden gebruikt op de site)

J

Deze cookies worden gebruikt door telerik page controls om de status te registreren, bijv. raster configs en de selectie van het editormenu.

Ga naar Telerik ondersteuningspagina's voor meer informatie over een bepaald telerik cookie.

PerformanceCookie

'Performance' cookies verzameleninformatie over hoe u onze website gebruikt, bijv. welke pagina's u bezoekt enof daarbij enige fouten optreden. Deze cookies verzamelen geen informatie die ukunnen identificeren - alle verzamelde informatie is anoniem en wordtuitsluitend gebruikt om onze website te helpen te verbeteren, om service aan ute verlenen, om te begrijpen welke interesses onze gebruikers hebben en om temeten hoe effectief onze advertenties zijn.

NB: Performance cookies kunnen wordengeblokkeerd.

Wij gebruiken 'Performance' cookies om:
Statistische gegevens te verkrijgen over hoe onze website wordt gebruikt.
Te controleren hoe effectief onze advertenties zijn (wij gebruiken dezeinformatie niet om advertenties aan u te richten als u overige websitesbezoekt).
Ons te helpen de website te verbeteren door het meten van enige fouten dieoptreden.

'Performance' cookies zullen NIET wordengebruikt om:
Informatie te verzamelen die zou kunnen worden gebruikt om producten of serviceste adverteren voor u op enige overige websites.
Advertenties aan u te richten op enige andere website.

Cookie Naam Persistent Doelstelling Meer informatie
Google Analytics _utma
_utmb
_utmc
_utmz
J Deze cookies wordengebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.Wij gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om de site tekunnen verbeteren. De cookies verzamelt informatie in een anonieme vorm,inclusief het aantal bezoekers op de site, waarvandaan de bezoekers komen enwelke pagina's ze hebben bezocht. Klik hier vooreen overzicht van privacy bij Google
LeadsExplorer   J Deze cookies worden gebruiktom uw bedrijf te identificeren en niet u als individu zodat wij vervolgenskunnen begrijpen waarnaar uw interesse uit gaan in het geval u contact met onsopneemt.  
               

Beheren van uw cookies

De browsers van de meeste computers,smartphones en overige web-geschikte apparatuur worden meestal geprogrammeerdom cookies te accepteren. Als u uw cookievoorkeuren voor onze website of enigeoverige websites wilt wijzigen, kunt u dit doen via uw browserinstellingen. Inde helpfunctie van uw browser kunt u vinden hoe u uw browser kunt instellen ophet weigeren van nieuwe cookies, hoe de browser u op de hoogte kan stellen alsu een nieuw cookie ontvangt en hoe u cookies in het algemeen kunt uitschakelen.U kunt bovendien gelijksoortige gegevens die worden gebruikt door browseradd-ons, zoals flash-cookies uitschakelen of verwijderen door de instellingenvoor add-ons te wijzigen of door naar de website van de producent te gaan.

Cookies worden vaak gebruikt om bepaaldefuncties van onze website in te schakelen en te verbeteren. Als u bepaaldecookies toch wilt uitschakelen, is het mogelijk dat dit de functie van onzewebsite beïnvloed.

Wij hebben de volgende websites verstrektvoor nadere informatie over cookies:

Links naar overige websites

Onze website kan links bevattennaar overige interessante websites. Zodra u deze links heeft gebruikt om onzesite te verlaten, dient u niet te vergeten dat wij geen beheer hebben over dieandere website. Wij kunnen daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor debescherming en privacy van enige informatie die u verstrekt tijdens uw bezoekaan deze sites en dergelijke sites vallen niet onder deze privacyverklaring. Udient de privacyverklaring van de desbetreffende website in acht te nemen en teraadplegen.

Uw persoonlijke informatiebeheren

U kunt ervoor kiezen om hetverzamelen of gebruik van uw persoonlijke informatie te beperken op de volgendewijze:

·        als uwordt verzocht om een formulier op een website in te vullen, klikt u het veldaan dat u niet wilt dat de informatie wordt gebruikt voor enige directemarketingdoeleinde.

·        mochtu voorheen akkoord zijn gegaan met het gebruik van uw persoonlijke informatievoor directe marketingdoeleinden, en u verandert van gedachte, kunt u te allentijde ons schriftelijk of per e-mail naar marketing@maxell.euhiervan op de hoogte stellen.

Wij zullen uw persoonlijkinformatie niet verkopen, verspreiden of leasen aan derden tenzij wij uwtoestemming hiertoe hebben of dit wettelijk verplicht zijn. Wij kunnen uwpersoonlijke informatie gebruiken om uw promotie-informatie over derden teversturen waarvan wij denken dat u deze interessant vindt, als u ons hiertoetoestemming verleent.

U kunt gegevens inzake uwpersoonlijke informatie die wij van u bewaren opvragen middels de WetBescherming Persoonsgegevens 1998. Hiervoor moet een kleine vergoeding wordenbetaald. Mocht u een kopie van deze informatie willen ontvangen, kunt u ditschriftelijk aanvragen bij Maxell Europe Limited, European Headquarters,Whitebrook Park, Lower Cookham Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 8YA, VK.

Mocht u vanmening zijn dat enige informatie die wij over u hebben opgeslagen, onjuist ofonvolledig is, verzoeken wij u ons dit zo snel mogelijk schriftelijk of pere-mail naar het bovenvermelde adres mede te delen. Wij zullen direct enigeinformatie die onjuist is, corrigeren.